Oferta

Księgowość

Prowadzenie ksiąg handlowych
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Reprezentowanie klienta w urzędach
Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
Sporządzanie deklaracji do GUS

Obsługa Kadrowo Płacowa

Prowadzenie dokumentacji kadrowej
Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
Przygotowanie list płac
Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
Przygotowanie deklaracji ZUS
GWARANTUJEMY RZETELNOŚĆ, PROFESJONALIZM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ.